Центар за одржливи иницијативи преку искуствата на членовите поседува стручност во неколку области на работа. Затоа работата на ЦОИ е фокусирана во овие области и ЦОИ прифаќа партнерства каде неговата стручност може да придонесе за доброто на општество.

 

 • Активности во природа
 • Географски информациони системи (GIS)
 • Градење на тим
 • Далечинска детекција (RS)
 • Заштита на животната средина
 • Oдноси со медиуми
 • Односи со јавност
 • Одржлива архитектура
 • Одржливо конзумирање
 • Одржлив урбан транспорт
 • Одржливо шумарство
 • Партиципативен пристап
 • Пренесување на информации
 • Просторни системи за подршка при одлучување (SDSS)
 • Работа со деца и млади
 • Развој на туризам
 • Рурален развој
 • Управување со животната средина
 • Управување со природни ресурси

ЦОИ ја надминува својата поединечна стручност и обезбедува сеопфатен пристап кон предметите во своите проекти. Проблемите се поставуваат со целата своја сложеност, со што се обезбедува едноставност при нивното решавање.